Inscriere

Inscriere

Pentru etapa I – Formare antreprenorială,  grupul ținta va fi format din 300 de persoane provenind din categoriile beneficiarilor eligibili: someri, persoane inactive (inclusiv studenti), angajati si persoane care deruleaza o activitate independenta.

Membrii grupului țintă vor participa la un curs de formare în domeniul competențelor antreprenoriale, ce va fi un program autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări și va avea drept scop dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale ale cursanților, promovarea spiritului antreprenorial și încurajarea antreprenoriatului, prin formarea și exersarea competențelor necesare inițierii unei activități independente. Se urmărește creșterea abilității grupului țintă de a materializa idei de afaceri și asigurarea unor oportunități sporite pentru participarea activă și creșterea adaptabilității pe o piață a muncii flexibilă și inclusivă.

Concursul de selecție al planurilor de afaceri va fi organizat pentru toți cei 300 de participanți la activitățile de formare din cadrul proiectului. Concursul este obligatoriu pentru toți cei care participă la programul de formare estimându-se un număr de 300 de planuri de afaceri elaborate în etapa practică a cursului de antreprenoriat. 37 din planurile de afaceri vor fi selectate spre finanțare conform unei metodologii dezvoltate prin proiect.

NOTĂ: Afacerile vor fi înființate într-unul din sectoarele economice, identificate în cadrul Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020 (http://www.economie.gov.ro/strategia-nationala-pentru-competitivitate-2014-2020).

Eligibilitatea participantilor se va aprecia prin raportarea la urmatoarele criterii

– sa fie persoane cu vârsta de peste 18 ani, care doresc sa initieze o afacere independenta non agricola în zona urbana a regiunii de Sud Vest;

– sa aiba domiciliul/resedinta în regiunea de Sud Vest, în mediul urban sau rural;

– sa fie studenti, masteranzi, doctoranzi, someri, angajati sau întreprinzatori;

– sa nu faca parte din categoria tinerilor cu vârsta între 16 si 24 ani care nu învata si nu lucreaza;

IMPORTANT:

Nu vor face parte din grupul țintă :

 1. tinerii NEETs (care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă, cu vârsta între 16 – 24 de ani).
 2. Persoanele fizice care înființează afaceri nu trebuie să aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.
 3. Persoanele care fac parte din echipa de proiect, asociații sau angajații din cadrul beneficiarului sau partenerilor săi din proiect nu pot avea calitatea de angajați sau asociați în cadrul întreprinderilor înființate prin proiect.
 4. Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere înființată în cadrul acestui program.

În vederea completării dosarului de candidatură, se va vor depune următoarele documente:

 1.   Copie după Cartea de Identitate
 2.   CV în format Europass
 3.    Declarație privind apartenența în categoria de grup țintă, însoțită de documente justificative care atestă încadrarea într-o categorie de grup țintă eligibil – descarcă —> Anexa 1 – Declaraţie privind apartenența în categoria de grup țintă
 4.   Declarație de evitare a dublei finanțări – descarcă —>Anexa 2 – DECLARAȚIE de evitare a dublei finanțări
 5.   Declaraţia (pe proprie răspundere) de consimțământ cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal – descarcă —>   Anexa 3 – DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
 6.   Angajamentul de disponibilitate față de activitățile proiectului – descarcă —>Anexa 4 – ANGAJAMENT de disponibilitate faţă de activităţile proiectului
 7.   Declarație de incompatibilitate – descarcă —>Anexa 5 – DECLARAȚIE de incompatibilitate
 8.   Scrisoare de motivaţie/intenție -descarcă —>Anexa 6 – SCRISOARE DE MOTIVAŢIE _INTENȚIE
 9.   Formularul de grup țintă – descarcă —>Formular inregistrare grup tinta
 10.   Copii după diplomele de studiu sau adeverință (dacă este cazul)
 11.   Copii după dovezi ce atestă participarea la cursuri și/sau specializări efectuate (dacă este cazul)
 12.   Copii care să ateste experienţa în muncă (dacă este cazul)